Stadgar

Ändamål

§1  Alterdalens trädgårdssällskap är en ideell organisation- religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningens uppgift är att verka för trädgårdsodlingens främjande i bygden.

Verksamhet

§2  Trädgårdsföreningen bedriver sin verksamhet genom att:
– under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård.

– när det finns förutsättning för det, ordna resor, utflykter, föreläsare samt annan verksamhet som uppmuntrar till trädgårdsodling.

Medlemskap

§3  Medlemskap i trädgårdsföreningen kan erhållas av alla intresserade personer.

Årsavgift

§4  Årsavgiften beslutas av årsmötet.

Verksamhetsår

§5  Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår gäller från årsmöte till årsmöte. Årsmötet ska hållas senast 30:e juni.

Styrelsens sammansättning och gällande

§6  Styrelsen är föreningens förvaltande organ och består ordförande och det antal ledamöter som årsmötet beslutar. Såväl ordförande som övriga ledamöter väljs av årsmötet för två år i sänder. Mandatperioderna bör fördelas så, att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande om behov finnes. Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte.

§7  Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen. Kallelsen till möte med styrelsen bör vara ledamot tillhanda senast en vecka före sammanträdet. Styrelsen är beslutmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.

Årsmöte

§8 Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter behandlas.

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justerare.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Godkännande av kallelsen.
 5. Verksamhetsberättelse för det gångna året.
 6. Kassa- och revisorsberättelse för det gångna året.
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Val till styrelsen.
 9. Beslut om antal ledamöter i valberedningen. Val av valberedning samt sammankallande inom denna.
 10. Beslut om reseersättningar, traktamenten samt arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning.
 11. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år.
 12. Övriga frågor.
 13. Mötet avslutas.

Styrelsens skyldigheter

§9  Ordförande skall genomföra av årsmötet fattade beslut.

§10  Styrelsen åligger:

 1. Att utföra av årsmötet och föreningsmöte fattade beslut.
 2. Att leda föreningens verksamhet.
 3. Att årligen till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning.
 4. Att till banken lämna uppgift om kassör samt årsmötets protokoll.

Revisorer

§11  Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av en revisor, som jämte ersättare utses för tiden mellan två ordinarie årsmöten.

Räkenskaper

§12  Föreningens räkenskaper skall vara godkända av revisorn innan nästkommande årsmöte.

Ändring av stadgar

§13  Årsmötet beslutar om förändringar i föreningens stadgar

Upplösning

§14  Årsmötet beslutar om föreningens eventuella upplösning. För detta fordras, att beslut tagits vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet. Sedan föreningen trätt i likvidation och verksamheten avvecklats, skall eventuella tillgångar användas för ändamål som främjar Alterdalen.

Annons