Dagordning 20190509 för Alterdalens trädgårdssällskap

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justerare
3. Fastställande av dagordning
4. Godkännande av kallelsen
5. Verksamhetsberättelse för 2018
6. Kassa och revisionsberättelse 2018
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val till styrelsen
Omval ordförande Maria Ennefors 2 år
Omval Kristine Ingeberg Burman ledamot 2 år
Omval Maud Forsberg ledamot 2 år
Omval Johanna Ökvist revisorssuppleant 2 år
Omval Ann-Louise Nordlund revisor 2 år
9. Valberedning – vakant
10. Beslut om medlemsavgift
11. Aktiviteter för Alterdalens trädgårdssällskap år 2019
Granngården- dubbelbonus – Christine informerar
Fixardagen 6/6 – plantbytardag – tag med plantor- sälj för 10 kr/st försäljningspengarna går till inköp av jord, blommor samt krukor.
Hämtning samt plantering av sommarblommor -juni månad
Inbjudan till Annikas handelsträdgård onsdag 5/6 med buffé kl.18.00 anmälan till någon i styrelsen senast 29 maj.
Söndag den 11 augusti träff hos Christine Eliasson i Rosvik, anmälan till någon i styrelsen före 5 augusti.
Svampplockning under hösten sep/okt styrelsen annonserar
12. Övriga frågor
13. Mötet avslutas

Annons